Nedir?

Bugün bilmediğiniz bir şey öğrenin.

Bireycilik Nedir?

Bireycilik, her tür sosyal grup veya müşterek organ üzerinde bireyin üstün derecedeki önemi­ ne olan inancı ifade eder. Metodolojik bireycilik, her siyasal teori veya sosyal açıklamada bireyin merkeziliğini öne sürer toplum hakkındaki tüm yargılar, toplumu oluşturan bireyler açısın­dan dile getirilmelidir. Öte yandan etik bireycilik ise toplumun, bireysel hak, ihtiyaç veya çıkarla­ra ahlaki öncelik tanıyarak, bireyin yararına… read more »

Faydacılık Nedir?

Faydacılık, Jeremy Bentham ve James Mill’in geliştirdiği ahlak felsefesidir. Bu anlayış,”iyi”yi haz veya mutlulukla,”kötü”yü de elem ya da mutsuzlukla özdeşleştirir. Bundan dolayı bireylerin, haz­zı azamileştirmek, elemi de asgarileştirmek üzere eylemde bulundukları varsayılır. Burada haz ve elem,  fayda veya kullanım değeri açısından hesaplanır ve genellikle maddi tüketimden türe­yen tatmin olarak görülür. “En üst düzeydeki mutluluk” ilkesi, yasa,… read more »

Çok-kültürlülük Nedir?

Çok-kültürlülük, hem betimleyici hem de normatif bir terim olarak kullanılır. Betimleyici bir terim olarak çok-kültürlülük, inançları ve uygulamaları farklı bir müşterek kimlik duygusu yaratan iki veya daha fazla grubun oluşturduğu bir toplumda ortaya çıkan kültürel çeşitliliği ifade eder. Çok-kültürlülük her zaman ırksal, etnik veya dilsel farklılıklardan doğan toplumsal bir çe­şitliliği anlatır. Normatif bir terim olarak ise… read more »

Otoritarizm Nedir?

Otoritarizm, “tepeden”aşağıya doğru bir yönetim anlayışı veya uygulamasıdır. Bu anlayışta otori­te, halkın rızasının olup olmadığı dikkate alınmadan kullanılır. Bu açıdan otoritarizm, otoriteden farklıdır. Otorite meşruluğa dayalıdır; yani, “aşağıdan” yukarıya doğru gider. Otoriteryen düşünür­lerin tipik dayanakları ya mevcut önderlerin bilgeliğine olan inancı ya da sosyal düzenin ancak sorgusuz itaat  ile sürdürülebileceği fikridir. Ancak otoritarizm genellikle totalitarizmden… read more »

Paternalizm Nedir?

Paternalizm, tam anlamıyla baba tarzında davranmak anlamına gelir. Siyasi bir ilke olarak ise za­rarı engelleme ve fayda sağlama niyetiyle diğerleri üzerinde kullanılan iktidar veya otorite anlamına gelir. Arabalarda emniyet kemeri takma zorunluluğu gibi yasalar ve sosyal refah uygulamaları paternalizmin örneklerindendir. “Yumuşak” paternalizmin ayırt edici özelliği, paternalizme tabi kişilerin geniş oranda rızalarına dayanmasıdır. “Sert” paternalizm ise… read more »

Post-Modernizm Nedir?

Post-modernizm, başta genel Batılı sanat, mimari ve kültürel gelişmelerdeki deneysel hareketle­ri tarif etmek için kullanılan karmaşık ve kafa karıştıran bir kavramdır. Sosyal ve siyasi analiz ara­cı olarak post-modernizm, sanayileşme ve sınıf dayanışması özelliği taşıyan topluluklardan git­tikçe daha bölünmüş ve çoğulcu “bilgi” topluluklarına doğru kaymayı öne çıkarır; bu toplum­larda bireyler, üreticiden tüketiciye dönüşür; bireycilik sınıf, din… read more »

Siyonizm Nedir?

Siyonizm (Siyan İbranicede Cennet Krallığı demektir) genelde Filistin olarak görülen Yahudi memleketinin kurulmasını amaçlayan harekettir. Fikir, ilk kez 1897’de Theodore Herzl (1860- 1904) tarafından Basel’deki Dünya Siyonist Kongresi’nde ileri sürülmüş ve Yahudi halkını eziyet­ten kurtarmanın tek yolu olarak görülmüştür. İlk Siyonistler, genelde sosyalizme sempati duyan seküler ve milli amaçlar güden kişilerdi. Ancak 1948’de İsrail devletinin… read more »

Populizm Nedir?

Latincede halk anlamına gelen populus’tan türetilmiş popülizm, hem belirgin siyasi hareketle­ri hem de belirli bir siyasi düşünce geleneğini tarif etmek için kullanılmaktadır. Popülist adı ve­rilen hareket veya partiler, “yolsuz”ekonomik veya siyasi elitlere rağmen onların sıradan halkı destekleme iddialarıyla ayırt edilmiştir. Siyasi gelenek olarak popülizm, insanların dürtü ve is­teklerinin siyasi eylemin yasal temellerini sağladığı inancını yansıtır. Dolayısıyla… read more »

Fundamentalizm Nedir?

Fundamentalizm, içeriğine bakılmaksızın belirli ilkelerin değişmez ve üst bir otoriteye sahip temel “doğrular” olarak görüldüğü düşünce tarzıdır. Dolayısıyla müstakil fundamentalizmlerin, destekçilerinin doktrinel kesinlikten doğan bir ciddiyet veya tutkuyu açığa vurma eğilimleri dı­şında ortak bir yanı yoktur veya çok azdır. Din ve kutsal metinlerin kitabi doğrulukları ile genelde ilişkili olsa da, fundamentalizm, siyasi inançlarda da görülebilir…. read more »

Mikotoksinler Nedir?

Mikotoksin (ing. mycotoxin) mantarlar tarafından üretilen toksinlere verilen addır. Bilinen 350’den fazla mikotoksin mevcuttur. Ancak ilk izole edilerek tanımlanmış mikotoksinler Aflatoksinlerdir. Aflatoksinler 1961 yılında tanımlanmıştır. Tanımlanan ikinci grup mitotoksinler okratoksinlerdir. Okratoksinler ise 1965 yılında tanımlanmışlardır. Neredeyse bütün mikotoksinler hayvanların bağışıklık sistemine zarar verebilecek kapasiteye sahiptir. Hayvanlar ve insanların enfekte olmuş mısır, buğday, bazı ağaç yemişleri,… read more »

Sidebar